HOOLEKOGU on lasteaia juures alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe-kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga (KLS § 24 lg1).

HOOLEKOGU TÖÖ

  • hoolekogu koosseisu kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma lastevanemate esindaja(d) ja linnavalitsuse esindaja
  • oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja hoolekogul on õigus saada lasteaia direktorilt ja linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni
  • töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt 1 kord kvartalis hoolekogu esimehe või lasteaia direktori ettepanekul


HOOLEKOGU PÄDEVUS

  • kuulab ära lasteaia direktori aruande lasteasutuse õppe-ja kasvatustegevusest ning majandamisest
  • teeb lasteaia direktorile ja linnavalitsusele ettepanekuid soodsa arengukeskkonna tagamiseks
  • osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös
  • osaleb lapse toidukulu päevamaksumuse määramises otsustab teisi koolieelse lasteasutuse seaduse või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi