Terviseedendamine on inimese tervist väärtustava ja soodustava käitumise ja elulaadi kujundamine ning tervist toetava elukeskkonna sihipärane arendamine.
Eesti Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustik koosneb vabatahtlikkuse alusel ühendunud lasteaedadest, kes lähtuvad oma tegevuses TEL printsiipidest ning on nõus ellu viima TEL missiooni.
TEL missiooniks on liita kõik koolieelses eas olevate lastega tegelevate või nende heaolu eest vastutavate täiskasvanute huvid ja eesmärgid lapse arengut ja tervist positiivselt mõjustavatele tegevustele ning nende kaudu järjepidevalt saavutada lasteaias sisemisi kvalitatiivseid muutusi.
Liitusime TEL võrgustikuga 2001.a. ja töötas välja üldised arengueesmärgid aastateks 2000-2005:

 

  • Säilitada ja edasiarendada lapsekeskset tegevuskava.
  • Luua lasteaias laste vaimset ja füüsilist tervist toetav keskkond ja seda edasi arendada.
  • Täiustada koostööd lastevanematega ja tugevdada lasteaia kui pere nõustaja rolli.
  • Kindlustada kompetentne, vastutustundlik, arenguvõimeline personal.
  • Pälvida head alusharidust andva lasteasutuse maine.
  • Säilitada ja õigustada liikumisaktiivsust, kehakultuuri ja sporti propageeriva lasteasutuse maine.


Rohkem infot:

MTÜ Viljandimaa Tervist Edendavad Lasteaiad