MOTO

„Üheskoos olla on uhke ja hää"

VISIOON

Viljandi Kesklinna Lasteaed on kõrgelt hinnatud kaasaegse kasvu-, õpi- ja töökeskkonnaga haridusasutus.

MISSIOON

Viljandi Kesklinna Lasteaed loob turvalise ja mängulise arengukeskkonna, kus lapsed saavad
omandada eluks vajalikud toimetulekuoskused ja neil kujuneb eetiline käitumine.

VÄÄRTUSED

Koostöö
…meie jaoks on oluline toetav koostöö kõikide osapoolte vahel (mõlema õppehoone personal,
hoolekogu, lapsevanemad, lapsed; sujuv meeskonnatöö erinevatel tasanditel; tegutsemisrõõm ja
töörõõm; vastutustundlikkus; avatud suhtlemine; hoolivus; headus kõikide suhtes (heatahtlikkus);
austus; ausus; sallivus..)

Lapsepõlv
…meie jaoks on oluline lapsepõlve väärtustamine (teadmine ja arvestamine sellega, mis teeb lapse
jaoks lapsepõlve õnnelikuks: mäng, rõõm, loovus, vabadus, usaldamine, avastamine, uurimine,
aktiivne liikumine, kodu, head suhted, peretraditsioonid…)

Õppimisrõõm
.. meie jaoks on see huvi ja tahtmine ise järjepidevalt õppida ja areneda; olla teadlik sellest, mida ja
kuidas lapsed õpivad ning õpetada neid õppima; endas ja lastes õppimisrõõmu tekitamine ja
hoidmine; oluline on iseendast teadlikumaks saamine ja tasakaalu leidmine; oma mõtteviisi
märkamine; oma tegevuse reflekteerimine;

Rahvuslikkus
…meie jaoks on see eesti keele ja kultuuri väärtustamine; meie rahvatraditsioonid; tähtpäevade
tähistamine; teiste kultuuridega tutvumine ja erinevustega arvestamine - tolerantsus ja sallivus;
Eestimaa loodus (austus looduse vastu, keskkonnasäästlikkus jne…).
Neid väärtusi järgides läheb meie lasteaiast kooli rõõmus laps, kes mõtleb loovalt, algatab julgelt,
tegutseb arukalt, hoolib teistest inimestest ja ümbritsevast keskkonnast.